Adatkezelési tájékoztatóa Budagyöngye Bevásárlóközpont és Társasház területén üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerről


Üdvözöljük a Budagyöngye Bevásárlóközpontban!

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Budagyöngye Bevásárlóközpontba érkező vásárlóink, látogatóink megfelelő tájékoztatást kapjanak az Üzletház területén működő zárt rendszerű elektronikus megfigyelőrendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) adatkezelésével kapcsolatban, illetve jogaik, jogorvoslati lehetőségeikről. Az átláthatóság elvének megfelelően igyekszünk a tájékoztatást könnyen érthető, tömör és elérhető formában nyújtani. Jelen Tájékoztató kihelyezésre került az Üzletház főbejáratánál a fotocellás ajtó mellett, valamint a www.budagyongye.com oldalon.


BevezetésA Budagyöngye 2004 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett Budagyöngye Bevásárlóközpont épületei és területe a Személy-és Vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt) szabályai szerint magánterületnek, illetve magánterület közönség számára nyilvános részének minősülnek. A Budagyöngye 2004 Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt területen zárt rendszerű elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) alkalmaz.


A kamerarendszer üzemeltetője (adatkezelője)


Üzemeltető(adatkezelő) neve: Budagyöngye 2004 Kft.Cégjegyzékszám: 01-09-725520Adószám: 13244767-2-41Székhely: 1026 Budapest, Pázsit utca 2. Email: info@budagyongye.comTelefon: +36 1 275-08-55/ 347 mellék


Adatvédelmi tisztviselő:Csontos Krisztián Email: bgyadatvedelem@gmail.com Telefon: +36 1 275-08-55/ 349 mellék


Adatfeldolgozó:Neve: Bankőr Kft.Cégjegyzékszám: 01-09-075734Adószám: 10532579-2-13Székhely: 1192. Budapest Dobó Katica u. 58.


Jelen tájékoztatóban használt fogalmak


1  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós

vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;Vonatkozó jogi hátterek, különösen az alábbiak:

1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2)  2011. évi CXII. törvény- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

3) 2005. évi CXXXIII. törvény – A személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

4) 2012. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.);

5) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

6)        A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. január 23. napján kibocsátott ajánlása a munkahelyeken alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről (NAIH ajánlás);

7) 2003. évi törvény a társasházakról.


A megfigyelt terület


A Budagyöngye 2004 Kft. a kamerarendszert kizárólag a tulajdonában (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazza.
A kezelt adatok köre


A kamerarendszer az Üzletház területére belépő személyeknek a képfelvételen látszódó arcképmása és egyéb, a kamerarendszer által rögzített személyes adatai, cselekvések és a kamerarendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések. A kamerarendszer hangot nem rögzít.
A felvétel készítésének célja


A Budagyöngye 2004 Kft. a kamerarendszerta)   az emberi élet, testi épség, a vagyon, valamint

b)   jelentős értékű készpénz védelme,

c)   veszélyes anyagok őrzése érdekében,

d)   a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint

e)   a jogsértések bizonyítása,

f)    a Budagyöngye Bevásárlóközpont területére engedély nélkül belépők azonosítása,

g) a belépés tényének rögzítése,

h)   az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása,

i)     az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata érdekében alkalmazza.


A felvétel készítésének jogalapja


Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.Munkavállalók estében a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről 11/A §- a vonatkozó előírás.Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően érdekmérlegelési tesztet készített.


A felvétel tárolásának időtartama és helye

Az adatkezelő a kamerák felvételeit 15 napig tárolja. Ezt követően a fel nem használt kamerafelvételeket a rendszer automatikusan és visszafordíthatatlanul törli, a tárterület felülírásával.A felvételek tárolása a 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121 szám alatti Budagyöngye Bevásárlóközpontban történik a Biztonsági szolgálat helyiségében, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és ne másolhassák ki a felvételeket.


A felvételekhez hozzáférő személyek


A rögzített felvételekhez a Budagyöngye 2004 Kft., mint a kamerarendszer üzemeltetője, a Budagyöngye 2004 Kft. adatvédelmi tisztviselője, a Biztonsági szolgálat szolgálatvezetője, valamint a Biztonsági szolgálat erre a feladatra kijelölt vagyonőrei férhetnek hozzá, a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A kamerák által közvetített élőképet a biztonsági szolgálat erre a feladatra kijelölt vagyonőrei kísérik figyelemmel.A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy vagy személyek nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzítik a biztonsági szolgálat vagyonőrei. A személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő a Budagyöngye Bevásárlóközpontban megbízási szerződés keretei között vagyonvédelmi feladatot

ellátó Bankőr Kft. emberei részére belső adatkezelési szabályzatot vezetett be, valamint a felvételekhez való hozzáférést egyedi azonosítóval és a hozzá tartozó egyedi jelszóval szabályozta. A kimentett felvételek külön, jelszóval védett adathordozón kerülnek tárolásra.


A felvételek felhasználása


A felvételek felhasználására abban az esetben kerül sor, ha a rögzítés célját érintő esemény történik. Szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok írásbeli megkeresése alapján és bírósági megkeresésekre bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés megtételéhez, továbbá az érintett joggyakorlásának teljesítése érdekében kerül felhasználásra.Szabálysértési vagy más hatóság, illetve bíróság megkeresésére a kért felvételeket a Budagyöngye 2004 Kft. haladéktalanul megküldi, átadja.


Az adatok védelmében tett intézkedések


A Budagyöngye 2004 Kft. a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.A tárolás módja:Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy válassza meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)        hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)        változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)        a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatok védelmében tett intézkedések

1)  Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2)  Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében

megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok- kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi-, közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3)  Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzie)  a titkosságot:megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;f) a

sértetlenséget:megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;g)        a rendelkezésre állást:gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.Az informatikai védelem

1.        Az adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

2.        Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

3.        Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

4.        A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson

minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az Ön jogai


Ön jogainak gyakorlása folyamán tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivétel – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozhatósági és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve személyesen.


1.           Tájékoztatás kéréséhez való jog: Ön a képfelvétel keletkezésének     időpontjától számított 15 napon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen Önnel összefüggésben. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy· mely napon és mikor (óra, perc) készült, illetve, hogy mely kamerák által készített felvételről kér tájékoztatást,· miről ismerhetjük fel Önt,· milyen módon kéri a tájékoztatást (email útján, postai úton).Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.Tájékoztatjuk, hogy a kamerák által rögzített felvételekkel kapcsolatban csak olyan információval tudunk szolgálni Önnek, amely az Ön személyével, illetve az Önnek igazoltan a tulajdonában lévő használati tárgyaival kapcsolatosak.A Budagyöngye 2004 Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (amennyiben adott meg kapcsolattartási elérhetőséget), tájékoztatjuk az incidens körülményeiről, lehetséges hatásairól és az incidens elhárítására tett vagy tervezett intézkedéseinkről.

2.           Zároláshoz való jog: Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított   15 napon belül kérheti a felvételek zárolását. A kérelemben megjelölnie, hogy mely napon és mikor (óra, perc), milyen     időintervallumon belül készült a felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri;· miről ismerjük fel Önt, vagy használati tárgyait;·

milyen okból kéri a felvétel zárolását. Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági eljárást is, hiszen a felvételt csak hatósági megkeresésre adjuk ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a zárolás a kérelme beérkezésétől számított 90 napig tart. Amennyiben ezen időtartam alatt nem érkezik megkeresés és további felhasználásról nincs információnk, a zárolt felvétel törlésre kerül.


1  Betekintéshez való jog: Ön a felvétel készítésének időpontjától számított 15   napon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételebetekintsen. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy: mely napon és mikor (óra, perc) készült, illetve mely        kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni;· mely napon kíván betekinteni. Tájékoztatjuk, hogy a betekintés iránti kérelmére hétfőtől-péntekig 9 óra és 16 óra közötti időpontot jelölhet meg. A betekintésre a Budagyöngye Bevásárlóközpontban, a Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121 szám alatt van lehetőség. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a felvétel keletkezésétől számított 15 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, a felvétel automatikusan törlése miatt nem lesz lehetősége megtekinteni azt.Más személyek jogainak és szabadságainak védelmében csak olyan felvételekbe tekinthet be, amelyeken egyedül szerepel, további személyek nem szerepelek rajta. Az adatkezelőnek nincs lehetősége kitakarást végrehajtani a felvételeken, nem kötelezhető erre, a betekintést tehát megtagadhatja. Önnek azonban továbbra is joga van a felvételek zárolását kérni hatósági eljárás kezdeményezéséhez.4

Helyesbítéshez való jog:

Ön a képfelvétel keletkezésétől számított 15 napon belül kérheti, hogy az Ön    által megadott, az érintett képfelvétellel kapcsolatos időintervallumon az       adatkezelő változtasson.Kapcsolattartási és egyéb adatain az adatkezelés időszakában bármikor változtathat.A kérelemben kérjük jelölje meg, hogy mely felvételekkel kapcsolatosan szeretne változtatni a megadott adatokon.


Törléshez való jog:

Ön kérheti a kamerafelvétel törlését, ha korábban kérte     annak zárolását. A felvételek nem törölhetőek, ha a felvétel készítésének         időpontjától számított 15 napon belül kéri annak törlését és korábban nem élt         a felvétel zárolásának lehetőségével, tehát, ha a rögzítés folyamatban van. A    felvétel nem törölhető akkor sem, ha az adatkezelőnek, valamely hatóságnak,  illetve más érintettnek szüksége van a felvételre, valamint jogi igények           előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.        Hordozhatóság joga:

Ön kérheti az Önnel kapcsolatos felvétel másolatát, de azt csak abban az esetben kaphatja meg, amennyiben további személyek, illetve a további személyek beazonosítását lehetővé tevő területek nem   látszanak a felvételen. Az adatkezelőnek

nincs lehetősége kitakarást végrehajtani a felvételeken, nem kötelezhető erre, a kérelmet tehát megtagadhatja.Az Önnel kapcsolatos felvételről további információkat kaphat írásban, illetve szóbeli tájékoztatást is kérhet.A Budagyöngye 2004 Kft. az Ön kérésére mobil adathordozóra ( USB ) szolgáltatja a kért információkat.

7.        Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos   okból bármikor tiltakozzon a kamerafelvétellel kapcsolatban. Kérelmében        kérjük, jelölje meg:· mely kamerákkal, illetve mely felvételek felhasználásával kapcsolatban tiltakozik· tiltakozásának okátTiltakozása esetén az adatkezelő a

személyes adatául szolgáló felvételeket nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Az adatkezelő kérését megvizsgálja és a kérelmének beérkezésének időpontjától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 30 nap múlva megválaszolja azt.8.   Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, az Önnel kapcsolatos felvételekhez (amennyiben további személyek nem     szerepelek rajta), illetve az adatkezelés teljes folyamatához hozzáférjen, illetve az adatkezelés jogszerűségéről tájékoztatást kapjon. Az adatkezelőnek nincs lehetősége kitakarást végrehajtani a felvételeken, nem kötelezhető erre, a kérelmet tehát megtagadhatja.Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy· pontosan mely és milyen típusú adatokhoz szeretne hozzáférést· milyen formában kéri a tájékoztatást.9.       Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az  adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a)          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben   a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely      lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának       ellenőrzését;

b)         az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának       korlátozását

;c)         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes         adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi    igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy      védelméhez;

d)          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg         megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos    indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival         szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a tárolás kivételével,· csak az Ön hozzájárulásával· vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,· vagy más természetes vagy jogi személy joginak védelme érdekében,· vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Az adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


Továbbiinformációk

Amennyiben élt bármely jogával, de Ön mégsem él jogainak lehetőségével, illetve, ha a felvétel készítésének időpontjától számított 90 napon belül nem veszi     át Ön, vagy az eljáró hatóság a felvétel másolatát és további felhasználásról nincs információnk, a felvételt töröljük.Kérjük továbbá, hogy amennyiben Ön kérelmezi a felvétel zárolását hatósági eljárás kezdeményezésének érdekében, az eljáró hatóságot szíveskedjen tájékoztatni a felvételek keletkezésétől számított 90 napos tárolási időről!Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő elektronikus úton fogja megválaszolni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.Az adatkezelő minden kérelmet megvizsgál annak érdekében, hogy ne sérüljenek más személyek jogai. Amennyiben az adatkezelőnek nem áll módjában Önt azonosítani, megtagadhatja az adatkezelést.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.A Budagyöngye 2004 kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan-vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó-, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem nyomán történő intézkedést.Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.Kérjük, amennyiben további kérdése van a kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, forduljon bizalommal az adatkezelő felé a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.


Jogorvoslati lehetőségek:

Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az adatkezelő felé benyújtott panasz, kérelem, egyeztetés lehetőségével.


Adatkezelő elérhetőségei:Tel.: +36 1 275-08-55/ 347 mellékEmail: info@budagyongye.comPostacím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.


Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:Tel.: +36 1 275-08-55/ 349 mellékEmail: bgyadatvedelem@gmail.com

Hatósági eljárás kezdeményezéseAmennyiben úgy ítéli meg, hogy a Budagyöngye 2004 Kft. megsértette Önnel összefüggésben a kamerarendszer használatával kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeit, adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet.


Az eljáró hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságCím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11Telefonszám: +36 1 391 14 00Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu


Budapest,

2018. 05. 26.